سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع) 
مسئول آموزش 
1364/07/01 
1372/07/01 
اجرائی  
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی قم 
مجله حوزه ، عضو گروه اخلاق 
1362/07/02 
1370/07/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 
معاونت پژوهشى 
1379/07/02 
ادامه دارد 
علمی اجرائى 
همکاری 
موسسه معارف اسلامی امام رضا ع 
معاونت پژوهشی و سردبیری بینات  
1373/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)  
مدیریت طرح و برنامه  
1383/07/01 
1387/03/01 
اجرائی 
تدریس 
دانشکده علوم پزشکی تهران 
مدرس 
1387/06/26 
ادامه دارد 
معارف 
همکاری 
موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع) 
معاونت پژوهشی و سردبیری بینات 
1373/07/02 
 
علمى،اجرائی  
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 
مدیریت طرح و برنامه 
1383/07/01 
 
اجرائى 
همکاری 
موسسه معارف اسلامی امام رضا ع 
مسوول آموزش 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی قم  
مجله حوزه ، عضو گروه اخلاق  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره  
معاونت پژوهشی  
1379/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی